اخبار دانشگاه - آرشیو

پروژه ارزیابی سایت پردیس خواهران

پروژه ارزیابی سایت پردیس خواهران به پایان رسید. این پروژه که به منظور اطلاع از وضعیت موجود و برنامه‌ریزی برای وضعیت مطلوب سایت در راستای اهداف تعریف شده دانشگاه تعریف شده بود، از فروردین ماه آغاز شد. در فرآیند انجام پروژه مذکور، شاخص‌های عمومی یک سایت دانشگاهی و مطالعه تطبیقی با سایر سایت‌های دانشگاهی انجام شد. همچنین شاخص‌های اختصاصی بر اساس سیاست‌های پردیس خواهران و برنامه استراتژیک مجموعه، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. پروژه ارزیابی سایت پردیس خواهران به پایان رسید. این پروژه که به منظور اطلاع از وضعیت موجود و برنامه‌ریزی برای وضعیت مطلوب سایت در راستای اهداف تعریف شده دانشگاه تعریف شده بود، از فروردین ماه آغاز شد.

ادامه مطلب