جامعه دانش آموختگان

 

خداوندا!

سپاس و ستایش تو را سزاست که حضور در مکتب جعفری و تلمذ در محضر یکی از مقربترین اولیائت را نصیبمان ساختی و با افتخار حضور در شجره طیبه دانشگاه امام صادقعلیه السلام  تا انتهای عمر منت دارمان نمودی.

عالم ربانی ما؛ حضرت آیت الله مهدوی‌کنی!

ما دانش‌آموختگان رشته مدیریت آموزشی دلخوشیم که امر تو را بر دیده نهاده‌ایم که فرموده بودی:

«هر کجا هستید حتما باید مدیر باشید!»

و میثاق می بندیم با تو که در راه اعتلای تربیت و آموزش نسل آینده ایران اسلامی حتی لحظه‌ای از خدمت صادقانه فروگذار نکنیم.

یادت در دل ما و سخنانت بر جانمان جاودانه است...

جمعی از دانش آموختگان رشته مدیریت آموزشی دانشگاه امام صادق علیه السلام  پردیس خواهران