آرشیو اخبار

نشست علوم انسانی اسلامی

نخستین نشست تخصصی علوم انسانی اسلامی برگزار شد. در این نشست، پس از ارائه گزارش نتایج پروژه علوم انسانی اسلامی توسط خانم دکتر دیالمه، برخی از اعضای هیأت علمی به بیان گوشه‌ای از مباحث مطرح در این زمینه پرداختند. رئوس مطالب ارائه شده عبارتند از: - رابطه علم و دین؛ خانم دکتر سلیمانی - ادله موافقان؛ خانم دکتر مهدوی - حقوق بین الملل و علوم انسانی اسلامی؛ خانم دکتر صفاری نیا - روش اجتهادی؛ خانم دکتر حق خواه نخستین نشست تخصصی علوم انسانی اسلامی برگزار شد. در این نشست، پس از ارائه گزارش نتایج پروژه علوم انسانی اسلامی توسط خانم دکتر دیالمه، برخی از اعضای هیأت علمی به بیان گوشه‌ای از مباحث مطرح در این زمینه پرداختند.

ادامه مطلب