آرشیو اخبار

طرح پیکرسنجی و سنجش ساختار قامتی جهت بالا بردن آگاهی از میزان برخی شاخص های سلامت فردی در دانشگاه و اقامتگاه برگزار خواهد شد.

طرح پیکرسنجی و سنجش ساختار قامتی جهت بالا بردن آگاهی از میزان برخی شاخص های سلامت فردی در دانشگاه و اقامتگاه برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب