آرشیو اخبار

اصول و سازوکارهای مداخله دولت در حوزه حقوق خانواده

به گزارش روابط عمومی پردیس خواهران، نشست دانش افزایی گروه حقوق با عنوان اصول و سازوکارهای مداخله دولت در حوزه حقوق خانواده با سخنرانی دکتر سید محمد مهدی غمامی و برشمردن حوزه‌هایی که دولت حق مداخله دارد، کلیات و مبانی مداخله دولت در حوزه حقوق خانواده و تبیین اصول و سازوکارهای حاکم بر آن برگزار شد.

ادامه مطلب

بازاندیشی در حقوق خانواده ایران در حیطه حقوق جزا

به گزارش روابط عمومی پردیس خواهران، نشست دانش افزایی گروه حقوق با محوریت بازاندیشی در حقوق خانواده ایران در حیطه حقوق جزا با سخنرانی حجت الاسلام دکتر سلیمی و بررسی موضوعاتی مانند آسیب شناسی مسائل حقوقی خانواده از منظر حقوق جزا که نیازمند تحول و بازاندیشی است و نقاط ضعف و قوت قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 برگزار شد.

ادامه مطلب