اخبار تصویری - آرشیو

ذکر جمیل، خلق کریم حضرت آیت الله مهدوی کنی (ره)

ذکر جمیل، خلق کریم حضرت آیت الله مهدوی کنی (ره)

مطلب زیر وصف بخشی از صفات اخلاقی و رفتاری حضرت ایت الله مهدوی کنی (ره) از زبان پروفسور مهدوی دامغانی استاد سابق دانشگاه تهران و استاد بازنشسته فعلی دانشگاه هاروارد است که در مجالست با آن استاد اخلاق بر ایشان محرز شده است.

ادامه مطلب