اردوی پیش دانشگاهی در شهریور ماه

۱۷ شهریور ۱۳۹۲ | ۰۶:۰۶ ۵
حضور والدین  در اردوی پیش دانشگاهی
بازدید پدران در اردوی پیش دانشگاهی
اردوی پیش دانشگاهی
اردوی پیش دانشگاهی رشته فقه
بازدید پدران از نگارخانه در اردوی پیش دانشگاهی