معرفی جامعه دانش‌آموختگان

نام و نام خانوادگی سمت در جامعه دانش‌آموختگان
دکتر مهدیه مهدوی کنی دبیر جامعه
دکتر معصومه حاجی عموشا عضو اصلی
دکتر فاضله میرغفوریان عضو اصلی
دکتر منیر تجلی عضو اصلی
ندا کریمیان عضو اصلی
معصومه رحمانی عضو اصلی