قابل توجه راه‌یافتگان به مرحله سراسری ششمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان

۲۶ آبان ۱۴۰۰ | ۰۹:۲۷ کد : ۳۵۶۴ اطلاعیه
تعداد بازدید:۵۰۴

قابل توجه راه ﯾﺎﻓﺘﮕـﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﯽ و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺳﺮاﺳﺮی ﻗﺮآن و ﻋﺘﺮت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎرﻓﯽو رﺷـﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﻔﻆ از ﺑﺨﺶ آواﯾﯽ
 زﻣـﺎن و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن در رﺷـﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟـﺬﮐﺮ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در 2 رﺷـﺘﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺘﻦ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮازﻫﺎﯾﯽ از ﺻـﺤﯿﻔﻪ ﺳـﺠﺎدﯾﻪ و ﺣﻔﻆ ﻣﺘﻦ وﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮازﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻬـﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ از 2 ﺑﺨﺶ ﺻـﺤﯿﻔﻪ ﺳﺠﺎدﯾﻪ و ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮح ذﯾﻞاﻋﻼم ﻣﯿﮕﺮدد. 
۱.شرکت کنندگان درآزﻣﻮن در ۹ رﺷﺘﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎرﻓﯽ ﻓﺮﺻﺖ دارﻧـﺪ از ﺗـﺎریخ ۱۴۰۰/۹/۱ الی ۱۴۰۰/۹/۱۵ ﺑــــــﺎ ﻣﺮاﺟﻌـــــﻪ ﺑـــــﻪ ﻧﺸــــــﺎﻧﯽ اﻟﮑـــــﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ https://quranjashnvareh.i
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﺤﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی اﻗﺪامﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ ﺷﺮﮐﺖ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﻔﻆ ﻣﺘﻦ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮازﻫﺎﯾﯽ ازﺻﺤﯿﻔﻪﺑﺨﺶﺻﺤﯿﻔﻪ ﺳـﺠﺎدﯾﻪ و ﺣﻔـﻆ ﻣﺘﻦ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮازﻫـﺎﯾﯽ از ﻧﻬـﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ از ﺳﺠﺎدﯾﻪ و ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در ﺑـﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ذﮐﺮ ﺷـﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽﻓﻮق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت و درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
۲.آزﻣﻮن رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎی ﻣـﺬﮐﻮر در روز ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ ۱۴۰۰/۹/۲۴ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷـﻮد.* داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎنﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ ﺻﺮﻓﺎ" ﯾﮑﺒﺎر در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ 10:00 اﻟﯽ 16:00 ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
۳. ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣـﺬﮐﻮر ﻓﻘﻂ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ذﮐﺮ ﺷـﺪه ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳـﯽ در ﺧﺎرج از زﻣﺎنﻣﺬﮐﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮده و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺰﺑﻮر ﺻﺮﻓﺎ" ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
۴. آزﻣﻮن ﺷﺎﻣﻞ40 ﺳﻮال ﺗﺴﺘﯽ است و ﻧﻤﺮه ﻣﻨﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ: ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﺻﺮﻓﺎ" ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ را د
۵.آزﻣﻮن رﺷﺘﻪ‌ﻫﺎی ﺣﻔﻆ در روزﻫﺎی ۱۷و ۱۸ آذرﻣـﺎه وﯾﮋه ﺑﺮادران و ﻧﯿﺰ ۱۶ و ۱۷ و ۱۸
آذر ﻣـﺎه وﯾﮋه ﺧـﻮاﻫﺮان ﺑﺼـﻮرت ﺗﻤـﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮی(ﺑﺮﺧـﻂ)در ﭘﯿـﺎم رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ، اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ﺿـﺮوری اﺳﺖ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم راه ﯾﺎﻓﺘﻪ در رﺷﺘﻪ‌ﻫﺎی ﺣﻔﻆ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﺗﺼﻮﯾﺮی ﭘﯿﺎم رﺳﺎن واﺗﺴﺎپ ﺑﺮ روی ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺧﻮد ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺻﺮﻓﺎ" ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺠﺪد ﺑﺮای داﻧﺸـﺠﻮ ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖدر آزﻣﻮن ﺻﺮﻓﺎ" ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﻧﺸﺠﻮﺳﺖ و دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪارد.

۶. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن داﻧﺸﮕﺎه‌ها و ﻣﺘﺴﺎﺑﻘﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت و ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس 09127002205 ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢﺑﺎﺑﺎﯾﯽ (ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ) و ﯾﺎ ﺷﻤﺎره 82233286-021 ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺮﻓﺖ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 


نظر شما :