ارزیابی اعجاز صداقت نقل در مقول های قرآنی از دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی

۳۰ دی ۱۳۹۹ | ۱۱:۲۴ کد : ۲۸۱۸ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۶۲۰

کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه‌های علمی دانشگاه با عنوان ارزیابی اعجاز صداقت نقل در مقول های قرآنی از دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی بر اساس قاعده کیفیت پل گرایس در فضای اسکای روم برگزار شد دکتر محسنی، عضو هیأت علمی پردیس به عنوان ارائه دهنده این کرسی ترویجی و دکتر مجید معارف، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و دکتر مرضیه محصص، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان ناقدان جلسه و دکتر فاضله میرغفوریان، عضو هیأت  علمی پردیس خواهران به عنوان دبیر علمی در این کرسی حضور داشتند.

دکتر طاهره محسنی، ارائه دهنده کرسی مذکور و عضو هیات علمی پردیس خواهران در این کرسی ضمن بیان فرضیات تحقیق شامل اینکه آیا خداوند در مقول های قرآنی اعجاز را مقدم داشته یا امانتداری در نقل از دیگران را  اقدم دانسته خاطر نشان کرد: فرضیات این تحقیق حاکی از آن است که معجزات الهی از لحاظ  صداقت خالق خود نیز واجد اعجاز است؛ لذا اعجاز قرآن از لحاظ معجز و معجز علیها تام و مطلق است.

وی در قالب چارچوب نظری پژوهش مذکور به معنای اعجازو تشریح ساحت‌های آن پرداخت و تصریح نمود: قرآن کریم ساحت‌های گوناگونی شامل اعجاز طریقی، اعجاز بیانی و اعجاز محتوایی برای اثبات اعجاز خود دارد.

دکتر محسنی در ادامه به تام یا نسبی بودن علت معجزه پرداخت و این دلایل را تحت قالب علت طبیعی ناشناخته، تاثیر نفوس و ارواح پیامبران و علل مجرد از ماده بررسی کرد.

وی سپس نظریه تحلیل گفتمان پل گرایس را تشریح کرد و صدق خداوند در آیات قرآن با توجه به دیدگاه علامه طباطبایی را بر اساس نظریه مذکور بررسی نمود و به تحلیل مقول های الهی و غیر الهی پرداخت.


نظر شما :