برگزاری مراسم دفاعیه کارشناسی ارشد حقوق خانواده

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۹:۱۳ کد : ۱۶۱۹ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۱۵

جلسه دفاعیه پایان نامه عاطفه یوسفی طوسی، کارشناسی ارشد حقوق خانواده با عنوان "تاثیر حقوق و مزایای استخدامی اعضاء بر تحکیم خانواده و راهکارهای قانونی مرتبط با آن" با راهنمایی دکتر عاطفه عباسی، عضو هیات علمی پردیس خواهران و مشاوره دکتر کبری پورعبدالله، عضو هیات علمی پردیس خواهران و مدیر گروه فقه در روز شنبه 5 خرداد از ساعت 14:30 الی 17 در پردیس خواهران برگزار شد.

این پایان نامه از سه بخش اصلی تشکیل شده بود. هدف دانشجو در این پایان نامه استخراج و تبیین حقوق و مزایای استخدامی کشوری اعم از تامین اجتماعی و قانون کار و تاثیرات آن بر تحکیم بنیان خانواده بود. عاطفه یوسفی در این پایان نامه علاوه بر استخراج و دسته بندی قوانین و مقررات مربوط و تبیین و توضیح اصول حاکم بر خانواده و روشن نمودن تاثیر امور اقتصادی و دریافتی خانوار بر بنیان خانواده، با تکیه بر اصول تحکیم استخراج شده به نقد و بررسی قوانین موجود درخصوص مستمری و... پرداخت و در پایان نیز پیشنهاداتی در قالب طرح مواد قانونی جدید که جای آن در قانون فعلی خالی است، ارائه کرد.


( ۲ )

نظر شما :