روز جهانی نابینایان(عصای سفید)

تاریخ : ۲۳ مهر ۱۴۰۲