قیام خونین ۱۵ خرداد (۱۳۴۲ه.ش)

تاریخ : ۱۵ خرداد ۱۴۰۲