فتح خرمشهر در عملیلت بیت المقدس(۱۳۶۱ه.ش)

تاریخ : ۰۳ خرداد ۱۴۰۲