ضربت خوردن حضرت امام علی (ع) (۴۰ ه.ق)

تاریخ : ۲۱ فروردین ۱۴۰۲