پیروزی امام علی(ع) به یاری خدا در جنگ جمل

تاریخ : ۱۴ آذر ۱۴۰۱