صدور حکم تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی(۱۳۰۹ ه.ق)

تاریخ : ۰۵ آذر ۱۴۰۱