روز ملی مبارزه با استکبار جهانی

تاریخ : ۱۳ آبان ۱۴۰۱