تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام

تاریخ : ۱۳ آبان ۱۴۰۱