وقوع جنگ نهروان(سال ۳۸ ه.ق)

تاریخ : ۱۵ شهریور ۱۴۰۱