کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه

تاریخ : ۲۸ مرداد ۱۴۰۱