حمله ابرهه به کعبه و نازل شدن عذاب بر اصحاب فیل

تاریخ : ۲۴ مرداد ۱۴۰۱