وقوع فاجعه منا و شهادت جمع کثیری از حجاج(سال ۱۳۹۴ ه.ش)

تاریخ : ۱۹ تیر ۱۴۰۱