روز دزفول، روز مقاومت و پایداری

تاریخ : ۰۴ خرداد ۱۴۰۱