معجزه رد الشمس برای امیرالمومنین(ع)(۷ ه.ق)

تاریخ : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱