ضربت خوردن حضرت امام علی(ع)

تاریخ : ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۱