روابط عمومی

امروز در سازمان‏‌ها، شناخت، درک متقابل و ارتباط به منظور دستیابی به اهداف، به عنوان یک اصل اساسی مدیریت پذیرفته شده است. این نوع ارتباط که از آن به روابط عمومی یاد می‌‏شود. یکی از مهم‏ترین عوامل مؤثر در سرنوشت هر سازمان و گروه محسوب می‌‏شود. در دنیای امروز روابط عمومی‌‏ها به عنوان عناصر قوی در ارزیابی و تقویت برنامه‌‏ها و پیشبرد اهداف سازمان‌‏ها تلقی می‏‌شوند. اهداف کلان روابط عمومی به شرح زیر است:

- ارتباط با ارگان‌های مختلف به منظور شناساندن جایگاه پردیس، تبلیغ و جذب همکاری‌های همه جانبه

- ارتباط با مدارس کشور به ویژه مدارس برتر و اسلامی به منظور تبلیغ و جذب داوطلبان مستعد و متعهد از طریق مدیران و مشاوران آموزشی

- همسو نمودن اردوهای علمی و سیاحتی و زیارتی در همه سطوح دانشگاه از طریق ارتباط با ارگان‌ها

- ارتباط با دانش آموختگان به منظور جذب نیروی پژوهشی و آموزشی و بهره مندی پردیس از نیروهای کارآمد متخصص و متعهد شناخته شده در این زمینه

- تولید اخبار و گزارش‌های ویژه پردیس و انعکاس آن از طریق نشریات و سایت

- تبلیغ و شناساندن پردیس و اهداف متعالی آن در سطح کشور و در حد امکان خارج کشور

-  تهیه، جمع آوری و چاپ فعالیت‌های دانشگاه به منظور تبلیغ و شناساندن پردیس در سطوح مختلف مراکز علمی و اجتماعی کشور