افتخارات و دستاوردها

نوع مسابقات

مرحله

تعداد

سال

92

93

94

95

96

97

مسابقات قرآنی دانشجویان

درون دانشگاهی

تعداد دانشجویان مقام آور

-

-

7

13

9

17

استانی

تعداد دانشجویان مقام آور

-

3

4

1

2

2

مقام کسب شده

-

1 حفظ 5 جز

1 حفظ 10جز

2 تحقیق

1 حفظ کل

1و2 حفظ 10 جز

1 حفظ 5 جز

رتبه3

1 حفظ5 جز

2 ترتیل

اول حفظ

دوم ترتیل

کشوری

تعداد دانشجویان مقام آور

-

2

2

-

-

-

مقام کسب شده

-

اول  حفظ5 جز

دوم حفظ 10جز

2 و 3 حفظ 10 جز

 

-

-

-

بین المللی

تعداد دانشجویان مقام آور

-

-

1

-

-

-

مقام کسب شده

-

-

رتبه 2 حفظ 10 جز

-

-

-

مسابقات ورزشی دانشجویان

درون دانشگاهی

تعداد دانشجویان مقام آور

11

11

32

16

63

48

استانی

تعداد دانشجویان مقام آور

-

-

9

-

-

-

مقام کسب شده

-

-

در مجموع 9 مقام

دو مقام اول

دو مقام دوم

پنج مقام سوم

-

-

-

کشوری

تعداد دانشجویان مقام آور

-

11

-

7

1

1

مقام کسب شده

-

سه مقام اول

چهار مقام دوم

چهار مقام سوم

-

4 مقام (مقام اول و دوم و  دو مقام سوم)

3 مقام (سه مقام دوم و یک مقام سوم)

رتبه 11

مقام سوم مشترک

بین المللی

-

-

-

-

-

-

تعداد دانشجویان المپیادی

5

5

5

6

3

3نفر

تعداد دانشجویان دارای رتبه در کنکور سراسری کارشناسی ارشد

رتبه یک تا 5

-

-

-

-

-

7

رتبه 5 تا 10

-

-

-

-

-

3

10تا 99

-

-

-

-

-

21