دکتری

فلسفه و کلام اسلامی:

دکتری فلسفه و کلام اسلامی:

پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع) با رویکرد تربیت اساتید و پژوهشگران متعهد و متخصص با توانمندی تحلیل و بررسی مبانی فلسفی و همچنین به منظور غنی ساختن حوزه های معارف اسلامی و مقابله با تهدید ها و چالش های علوم انسانی اجتماعی، برای اولین بار دوره ی دکتری فلسفه و کلام اسلامی را تاسیس نمود. تعمیق و گسترش انسان شناسی صدرایی در راستای تولید و توسعه ی علوم انسانی اسلامی با تکیه بر مطالعات تلفیقی و میان رشته ای و همچنین عملیاتی کردن فلسفه در جهت توسعه ی علوم انسانی اجتماعی از دیگر اهداف آن می باشد.

طول دوره

با توجه به چهارچوب برنامه های درسی، این مقطع دوره ای آموزشی-پژوهشی محسوب می گردد. برنامه آموزشی دوره دکتری فلسفه و کلام اسلامی، در قالب ۴۴ واحد آموزشی و پژوهشی است و به تشخیص گروه آموزشی، تا سقف ۴ واحد جبرانی به این تعداد افزوده خواهد شد. ‌‌‌

مرحله پژوهشی پس از مرحله آموزشی آغاز و ابتدا با ارائه پرپوزال و تصویب آن، سپس با تدوین رساله و در آخر دفاع از آن پایان می‌پذیرد. تمام فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشجو، در مرحله پژوهشی و تدوین رساله، با هدایت و نظارت استاد راهنمای وی صورت می‌گیرد. دانشجو موظف است در پایان هر نیمسال با ارائه سمینار و گزارش، پیشرفت کار خود را به تأیید کمیته پایان نامه برساند. تعداد واحد‌های رساله در مرحله پژوهشی 18 واحد است.

شرایط پذیرش

الف. قبولی در آزمون سراسری دکتری

ب. پذیرفته شدن در آزمون اسماء ویژه دانشگاه امام صادق (ع))

پ. پذیرش در مرحله ی مصاحبه ی علمی و گزینش دانشگاه

کلیه متقاضیان شرکت در کنکور سراسری دکتری فلسفه و کلام اسلامی در صورت مجاز شدن و انتخاب دانشگاه امام صادق علیه السلام با اخذ نمره قبولی در آزمون معارف اسلامی (اسماء) کسب امتیاز لازم در مصاحبه علمی- عقیدتی در این دانش پذیرفته خواهند شد.

آزمون اسماء: این آزمون طول سال برگزار می گرددکه مواد امتحانی آن شامل دروس فقه، صول فقه، عربی، تفسیر، اصول عقاید می باشد. چنانچه داوطلب نمره لازم را در این آزمون کسب نماید دعوت به مصاحبه خواهد شد. جهت اطلاعات بیشتر به آدرس www.isu.ac.ir منوی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی( آیین نامه ها و مقررات آموزشی) مراجعه نمایید.

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی:

نظر به اینکه فقه اسلامی حاصل رویکرد روشمند فقیهان به کتاب و سنت و دیگر منابع استنباط احکام است و دستیابی به موضوع های نوین فقهی در ابواب مختلف از اهداف آن می باشد، از این رو پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع) با رویکرد کلان تلفیق معارف دینی با حوزه های مختلف علمی و همچنین با هدف پاسخ گویی به نیازهای علمی پژوهشی در عرصه ی خانواده، دوره ی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی را تاسیس نموده است و در پی آن است به دستاورد های شایسته ای در حیطه تولیدهای علمی پژوهشی دست یابد و امید واثق دارد با جذب دانشجویان کارآمد و همکاری اساتید توانمند به توسعه ی دانش فقهی نائل آید.

طول دوره

با توجه به چهارچوب برنامه های درسی، این مقطع دوره ای آموزشی-پژوهشی محسوب می گردد. برنامه آموزشی دوره دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، در قالب ۵۰ واحد آموزشی و پژوهشی می‌باشد.

مرحله پژوهشی پس از مرحله آموزشی آغاز و ابتدا با ارائه پرپوزال و تصویب آن، سپس با تدوین رساله و در آخر دفاع از آن پایان می‌پذیرد. تمام فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشجو، در مرحله پژوهشی و تدوین رساله، با هدایت و نظارت استاد راهنمای وی صورت می‌گیرد. دانشجو موظف است در پایان هر نیمسال با ارائه سمینار و گزارش، پیشرفت کار خود را به تأیید کمیته پایان نامه برساند. تعداد واحد‌های رساله در مرحله پژوهشی 18 واحد است.

شرایط پذیرش

الف. قبولی در آزمون سراسری دکتری

ب. پذیرفته شدن در آزمون اسماء (ویژه دانشگاه امام صادق (ع))

پ. پذیرش در مرحله ی مصاحبه ی علمی و گزینش دانشگاه

کلیه متقاضیان شرکت در کنکور سراسری دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی در صورت مجاز شدن و انتخاب دانشگاه امام صادق علیه السلام با اخذ نمره قبولی در آزمون معارف اسلامی (اسماء) کسب امتیاز لازم در مصاحبه علمی- عقیدتی در این دانش پذیرفته خواهند شد.

آزمون اسماء: این آزمون طول سال برگزار می گرددکه مواد امتحانی آن شامل دروس فقه، اصول فقه، عربی، تفسیر، اصول عقاید می باشد. چنانچه داوطلب نمره لازم را در این آزمون کسب نماید دعوت به مصاحبه خواهد شد. جهت اطلاعات بیشتر به آدرس www.isu.ac.ir منوی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی( آیین نامه ها و مقررات آموزشی) مراجعه نمایید.

مدیریت آموزشی

با توجه به نقش مدیریت آموزشی در توسعه و بالندگی نظام آموزش و پرورش جامعه و نیز از آنجایی که رشد و تعالی همگون و متعادل جامعه مرهون رشد و تعالی همه جانبه بانوان بوده است، پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع) اقدام به برگزاری رشته مدیریت آموزشی در مقطع دکتری نموده تا از این راه بستر مناسبی برای بانوان فراهم کند تا در کنار ایفای «مسئولیت های خانوادگی خویش»، «در تکوین ساختار علمی، هویت ملی و معرفت دینی جامعه» نقش موثری ایفا نمایند. این رشته با هدف تربیت بانوان متعهد و متخصص با توانمندی تحلیل و بررسی مسائل نظام تعلیم و تربیت و همچنین تعمیق و گسترش دانش، نگرش و مهارت های مدیریتی در نظام تعلیم و تربیت اسلامی و توسعه ی دانش مدیریت آموزشی با رویکرد معارف اسلامی به کار خود ادامه خواهد داد.

طول دوره

با توجه به چهارچوب برنامه های درسی، این مقطع دوره ای آموزشی-پژوهشی محسوب می گردد. برنامه آموزشی دوره دکتری مدیریت آموزشی، در قالب ۵۰ واحد آموزشی و پژوهشی است و به تشخیص گروه آموزشی، تا سقف ۶ واحد جبرانی به این تعداد افزوده خواهد شد.

مرحله پژوهشی پس از مرحله آموزشی آغاز و ابتدا با ارائه پرپوزال و تصویب آن، سپس با تدوین رساله و در آخر دفاع از آن پایان می‌پذیرد. تمام فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشجو، در مرحله پژوهشی و تدوین رساله، با هدایت و نظارت استاد راهنمای وی صورت می‌گیرد. دانشجو موظف است در پایان هر نیمسال با ارائه سمینار و گزارش، پیشرفت کار خود را به تأیید کمیته پایان نامه برساند. تعداد واحد‌های رساله در مرحله پژوهشی 18 واحد است.

شرایط پذیرش

الف. قبولی در آزمون سراسری دکتری

ب. پذیرفته شدن در آزمون اسماء ویژه دانشگاه امام صادق (ع))

پ. پذیرش در مرحله ی مصاحبه ی علمی و گزینش دانشگاه

کلیه متقاضیان شرکت در کنکور سراسری دکتری رشته های مدیریت آموزشی در صورت مجاز شدن و انتخاب دانشگاه امام صادق علیه السلام با اخذ نمره قبولی در آزمون معارف اسلامی (اسماء) و کسب امتیاز لازم در مصاحبه علمی- عقیدتی در این دانش پذیرفته خواهند شد.

آزمون اسماء: این آزمون طول سال برگزار می گردد که مواد امتحانی آن شامل دروس فقه، اصول فقه، عربی، تفسیر، اصول عقاید می باشد. چنانچه داوطلب نمره لازم را در این آزمون کسب نماید دعوت به مصاحبه خواهد شد. جهت اطلاعات بیشتر به آدرس www.isu.ac.ir منوی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی (آیین نامه ها و مقررات آموزشی) مراجعه نمایید.