پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

انجمن علمی فقه و حقوق خانواده با همکاری دانشگاه­ ها از جمله دانشگاه امام صادق (ع) و دانشگاه شهید مطهری، عناوین و چکیده برخی از پایان­ نامه­ ها و رسالات در دست نگارش یا دفاع شده در حوزه خانواده را ارائه می­ نماید.