اعضای هیأت مدیره

سرکار خانم قدسیه سرخه ( رئیس)

سرکار خانم دکتر صدیقه مهدوی کنی( نائب رییس)

سرکار خانم دکتر فاضله میرغفوریان( خزانه دار)

سرکار خانم دکتر کبری پور عبدالله

سرکار خانم دکتر مهرشاد شبابی

سرکار خانم دکتر راحله الیاسی

سرکار خانم دکتر نیره قوی

سرکار خانم دکتر فریبا حاجیعلی

جناب آقای دکتر غلامرضا پیوندی

سرکار خانم دکتر خدیجه ابوالمعالی

جناب آقای دکتر محمد حسینی

سرکار خانم دکتر زهرا راستی (بازرس اصلی) 

سرکار خانم دکتر معصومه مظاهری ( بازرس علی البدل)