جامعه دانش اموختگان همکار در پردیس

 دانش آموختگان همکار در پردیس خواهران 

نام و نام خانوادگی

کد ورود/ رشته تحصیلی

نوع همکاری در دانشگاه

مهدیه مهدوی کنی

زبان و ادبیات عربی/69

عضو هیأت علمی دانشگاه، عضو هسته جامعه دانش آموختگان

معصومه حاجی عموشا

زبان و ادبیات عربی/69

معاون فرهنگی دانشویی، عضو هیأت علمی، عضو هسته جامعه دانش آموختگان

سعیده سادات شهیدی

فلسفه و  کلام اسلامی/74

عضو هیات علمی و مدرس

طاهره نوروزپور

 زبان وادبیات عربی /73

کارشناس تبلیغات

فاطمه گنجی پور

زبان و ادبیات عربی/73

کارشناس روابط عمومی

سرور نقشینه

فقه و مبانی حقوق /69

کاردان دفتر مطالعات و تحقیقات دانشجویی

طاهره ابراهیم

زبان و ادبیات عربی/74

فهرست نویس کتابخانه

فاطمه صغری شفیعی

مدیریت آموزشی/85

عضو هیأت علمی و مدرس

مریم برادران

مدیریت آموزشی/86

مدیر دفتر نشر و حفظ آثار حضرت آیت الله مهدوی کنی(ره)

تکتم دیواندری

حقوق/84

مدیر دفتر مطالعات و تحقیقات علمی

منیر تجلی

معارف اسلامی و علوم تربیتی/85

کارشناس مسئول برنامه ریزی منابع انسانی و پشتیبانی، عضو هسته جامعه دانش آموختگان

پیوند سفری

 زبان وادبیات عربی /84

مدیر امور دانشجویی

رقیه سادات مومن

فقه وحقوق اسلامی /81

عضو هیأت علمی و مدرس

اعظم غیاثی

فقه و حقوق اسلامی /74

عضو هیأت علمی و مدرس

فاضله میرغفوریان

فلسفه و کلام اسلامی /69

معاونت امور دانشجویی و فرهنگی  

ندا کریمیان

مدیریت آموزشی

مدیر دفتر برنامه ریزی آموزشی

سارا اکبری

فلسفه و کلام اسلامی

کارشناس گروه فلسفه و کلام اسلامی

زهرا حاجی جعفری

حقوق

کارشناس گروه حقوق

زهرا پورقربان

معارف اسلامی و علوم تربیتی

کارشناس معارف اسلامی و علوم تربیتی

طاهره کیایی

زبان و ادبیات عربی

کارشناس فرآوری و تولید

فاطمه کیادربندسری

زبان و ادبیات عربی

مدیر امور اقامتگاه

ضحی انصاریان

معارف اسلامی و علوم تربیتی

کاردان دفتر مطالعات و  تحقیقات علمی

معصومه رحمانی

حقوق

مدیر امور فرهنگی