دانشگاه امام صادق پردیس خواهران - آرشيو اخبار بر اساس ماه و روز
العربیة | English | | RSS | Email |
نوع خبر 
 
نمايش آرشيو خبر بر اساس يک روز مشخص
ليست ماههايي که آرشيو خبري آنها موجود است
 آبان 1398  مهر 1398  شهريور 1398  مرداد 1398
 تير 1398  خرداد 1398  ارديبهشت 1398  فروردين 1398
 اسفند 1397  بهمن 1397  دى 1397  آذر 1397
 آبان 1397  مهر 1397  شهريور 1397  مرداد 1397
 تير 1397  خرداد 1397  ارديبهشت 1397  فروردين 1397
 اسفند 1396  بهمن 1396  دى 1396  آذر 1396
 آبان 1396  مهر 1396  شهريور 1396  مرداد 1396
 تير 1396  خرداد 1396  ارديبهشت 1396  فروردين 1396
 اسفند 1395  بهمن 1395  دى 1395  آذر 1395
 آبان 1395  مهر 1395  شهريور 1395  مرداد 1395
 تير 1395  خرداد 1395  ارديبهشت 1395  فروردين 1395
 اسفند 1394  بهمن 1394  دى 1394  آذر 1394
 آبان 1394  مهر 1394  شهريور 1394  مرداد 1394
 تير 1394  خرداد 1394  ارديبهشت 1394  فروردين 1394
 اسفند 1393  بهمن 1393  دى 1393  آذر 1393
 آبان 1393  مهر 1393  شهريور 1393  مرداد 1393
 تير 1393  خرداد 1393  ارديبهشت 1393  فروردين 1393
 اسفند 1392  بهمن 1392  دى 1392  آذر 1392
 آبان 1392  مهر 1392  شهريور 1392  مرداد 1392
 تير 1392  خرداد 1392  ارديبهشت 1392  فروردين 1392
 اسفند 1391  بهمن 1391  دى 1391  آذر 1391
 آبان 1391  مهر 1391  شهريور 1391  تير 1391
 خرداد 1391  ارديبهشت 1391  فروردين 1391  اسفند 1390
 بهمن 1390  دى 1390  آذر 1390  آبان 1390
 مهر 1390  شهريور 1390  تير 1390  خرداد 1390
 ارديبهشت 1390  آذر 1389