دانشگاه امام صادق پردیس خواهران - روز حق خواهی و استبداد ستیزی بر تمام رهپویان علم و معرفت گرامی باد
العربیة | English | | RSS | Email |
نوع خبر 
 
 
روز حق خواهی و استبداد ستیزی بر تمام رهپویان علم و معرفت گرامی باد
شنبه 10 آذر 1397  13:25

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 4 اسفند 1397  12:22:32
تعداد بازديد از اين خبر : 96

کليد واژه هاي مرتبط : روز دانشجوی، 16 آذر  ;