دانشگاه امام صادق پردیس خواهران - آلبوم عکس--اردوی پیش دانشگاهی در شهریور ماه
العربیة | English | | RSS | Email |
اردوی پیش دانشگاهی در شهریور ماه
اردوی پیش دانشگاهی در شهریور ماه: عکس شماره 1 / 5
بازدید پدران از نگارخانه در اردوی پیش دانشگاهی
720 * 481 (54 KB) 
اردوی پیش دانشگاهی در شهریور ماه
اردوی پیش دانشگاهی در شهریور ماه: عکس شماره 2 / 5
اردوی پیش دانشگاهی رشته فقه
720 * 481 (41 KB) 
اردوی پیش دانشگاهی در شهریور ماه
اردوی پیش دانشگاهی در شهریور ماه: عکس شماره 3 / 5
اردوی پیش دانشگاهی
720 * 481 (61 KB) 
اردوی پیش دانشگاهی در شهریور ماه
اردوی پیش دانشگاهی در شهریور ماه: عکس شماره 4 / 5
بازدید پدران در اردوی پیش دانشگاهی
720 * 481 (51 KB) 
اردوی پیش دانشگاهی در شهریور ماه
اردوی پیش دانشگاهی در شهریور ماه: عکس شماره 5 / 5
حضور والدین در اردوی پیش دانشگاهی
720 * 481 (80 KB) 
1