دانشگاه امام صادق پردیس خواهران - آلبوم عکس--آمفی تئاتر
العربیة | English | | RSS | Email |
آمفی تئاتر
آمفی تئاتر: عکس شماره 1 / 5
آمفی تئاتر1
720 * 481 (73 KB) 
آمفی تئاتر
آمفی تئاتر: عکس شماره 2 / 5
آمفی تئاتر 2
720 * 481 (58 KB) 
آمفی تئاتر
آمفی تئاتر: عکس شماره 3 / 5
آمفی تئاتر3
720 * 481 (62 KB) 
آمفی تئاتر
آمفی تئاتر: عکس شماره 4 / 5
آمفی تئاتر4
720 * 481 (59 KB) 
آمفی تئاتر
آمفی تئاتر: عکس شماره 5 / 5
آمفی تئاتر5
720 * 481 (60 KB) 
1