دانشگاه امام صادق پردیس خواهران - آلبوم عکس--آزمایشگاه
العربیة | English | | RSS | Email |
آزمایشگاه
آزمایشگاه: عکس شماره 1 / 2
محل برگزاری آزمایشگاه انگلیسی و عربی
720 * 481 (45 KB) 
آزمایشگاه
آزمایشگاه: عکس شماره 2 / 2
محل برگزاری آزمایشگاه انگلیسی و عربی
720 * 481 (43 KB) 
1