دانشگاه امام صادق پردیس خواهران - آلبوم عکس--کلاس ها
العربیة | English | | RSS | Email |
کلاس ها
کلاس ها: عکس شماره 1 / 3
محل برگزاری کلاسهای دانشجویان
720 * 481 (42 KB) 
کلاس ها
کلاس ها: عکس شماره 2 / 3
محل برگزاری کلاس های دانشجویان
720 * 481 (51 KB) 
کلاس ها
کلاس ها: عکس شماره 3 / 3
محل برگزاری کلاس‏های درس
720 * 481 (40 KB) 
1