دانشگاه امام صادق پردیس خواهران - آلبوم عکس--محوطه دانشگاه
العربیة | English | | RSS | Email |
محوطه دانشگاه
محوطه دانشگاه: عکس شماره 1 / 9
محوطه 1
720 * 481 (87 KB) 
محوطه دانشگاه
محوطه دانشگاه: عکس شماره 2 / 9
محوطه 2
720 * 481 (102 KB) 
محوطه دانشگاه
محوطه دانشگاه: عکس شماره 3 / 9
محوطه 3
719 * 1075 (211 KB) 
محوطه دانشگاه
محوطه دانشگاه: عکس شماره 4 / 9
محوطه 4
720 * 481 (73 KB) 
محوطه دانشگاه
محوطه دانشگاه: عکس شماره 5 / 9
محوطه 5
720 * 481 (132 KB) 
محوطه دانشگاه
محوطه دانشگاه: عکس شماره 6 / 9
محوطه 6
720 * 481 (78 KB) 
محوطه دانشگاه
محوطه دانشگاه: عکس شماره 7 / 9
محوطه 7
720 * 481 (109 KB) 
محوطه دانشگاه
محوطه دانشگاه: عکس شماره 8 / 9
مزار شهدا
720 * 481 (99 KB) 
محوطه دانشگاه
محوطه دانشگاه: عکس شماره 9 / 9
محوطه 8
720 * 481 (101 KB) 
1