دانشگاه امام صادق پردیس خواهران - آلبوم عکس--اردوی شناخت مدارس در فروردین ماه
العربیة | English | | RSS | Email |
اردوی شناخت مدارس در فروردین ماه
اردوی شناخت مدارس در فروردین ماه: عکس شماره 1 / 5
اردوی شناخت مدارس- بازدید از غرفه ها
720 * 480 (55 KB) 
اردوی شناخت مدارس در فروردین ماه
اردوی شناخت مدارس در فروردین ماه: عکس شماره 2 / 5
اردوی شناخت مدارس- بازدید از کتابخانه
720 * 481 (66 KB) 
اردوی شناخت مدارس در فروردین ماه
اردوی شناخت مدارس در فروردین ماه: عکس شماره 3 / 5
-اردوی شناخت مدارس حضور در کارگاه علمی
720 * 481 (58 KB) 
اردوی شناخت مدارس در فروردین ماه
اردوی شناخت مدارس در فروردین ماه: عکس شماره 4 / 5
اردوی شناخت مدارس
720 * 481 (60 KB) 
اردوی شناخت مدارس در فروردین ماه
اردوی شناخت مدارس در فروردین ماه: عکس شماره 5 / 5
حضور دانش آموزان در کلاس های آموزشی - اردوی شناخت
720 * 481 (39 KB) 
1