انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی

عنوان فرم
 • 0
 • نام*نام کامل
  1
 • نام خانوادگی*نام کامل
  2
 • شماره دانشجویی*نام کامل
  3
 • رشته تحصیلی*نام کامل
  4
 • شماره تلفن*نام کامل
  5
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  6
 • معدل کل دانشجویی*نام کامل
  7
 • متقاضی فعالیت در کدام انجمن علمی دانشجویی می باشید؟*فقط یکی انتخاب کنید
  حقوق
  فقه و حقوق اسلامی
  فلسفه
  علوم تربیتی
  الهیات
  زبان
  8
 • هدف خود از ثبت نام در انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی را بنویسید*توضیح بیشتر
  9
 • نقاط قوت و ضعف انجمن‌های علمی دانشجویی از نظر شما چیست؟*توضیح بیشتر
  10
 • سوابق فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی خودتان را در دبیرستان و دانشگاه ذکر نمائید*توضیح بیشتر
  11
 • اهم اقدامات و فعالیت های شما در صورت انتخاب شدن در شورای مرکزی انجمن ها با محوریت کدام یک از حیطه های جشنواره حرکت صورت خواهد پذیرفت؟*توضیح بیشتر
  12