دانشگاه امام صادق پردیس خواهران - انجمن علمی فقه و حقوق خانواده-بانک پایان نامه ها در حوزه خانواده-پایان نامه ها در مقطع دکتری-پایان نامه های در دست تدوین دانشگاه شهید مطهری(ره)
العربیة | English | | RSS | Email |

                   رسالات دکتری دانشگاه شهید مطهری- در دست نگارش

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

1

محمدرضا رضانیا معلم

قراردادهای باروری برای دیگری و احکام و آثار مترتب برآن

دکتر سید حسین صفایی

دکتر سید مصطفی محقق داماد

2

حبیب الله صیدی

بررسی تحلیلی و تطبیقی مهر و میزان آن در فقه و حقوق موضوعه

دکتر سید مصطفی محقق داماد

دکتر سید محمدصادق موسوی

 

 

22 اسفند 1396