دانشگاه امام صادق پردیس خواهران - انجمن علمی فقه و حقوق خانواده-پروانه تاسیس انجمن