دانشگاه امام صادق پردیس خواهران - انجمن علمی فقه و حقوق خانواده-اساسنامه انجمن
العربیة | English | | RSS | Email |
 • نمايش صفحه شماره 2
 • فصل دوم وظایف و فعالیتها:

  ماده 5: به‌منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده (1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به‌عمل خواهد‌آورد:

  1-5- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق خانواده،حقوق و مطالعات زنان سر و کار دارند.

  2- 5- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

  3-5- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

  4-5- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی

  5-5-  برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

  6-5- انتشار کتب و نشریات علمی.

  فصل سوم انواع و شرایط عضویت

  ماده 6- عضویت و شرایط آن

  1-6- عضویت پیوسته

  مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته فقه و حقوق اسلامی، حقوق،  فقه و حقوق خانواده، مطالعات زنان و رشته‌های وابسته باشند، می‌توانند به‌عضویت پیوسته درآیند.

  2-6- عضویت وابسته:

  اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته‌های مذکور در بند 1-6 شاغل باشند.

  3-6- عضویت دانشجویی:

  کلیه دانشجویانی که در رشته‌های فقه و حقوق اسلامی،  فقه و حقوق خانواده، حقوق ومطالعات زنان به تحصیل اشتغال دارند.

  4-6- عضویت افتخاری:

  شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های فقه و حقوق اسلامی، حقوق، فقه و حقوق خانواده، مطالعات زنان، اسلام‌شناسی حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند.

  5-6- اعضای مؤسساتی (حقوقی):

  سازمانهایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.

  تبصره 2: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند 1-6 می‌توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

  تبصره 3: اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

  ماده 7: هر یکی از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهدکرد.

  تبصره 4: پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی  انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.

  تبصره 5: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

   ماده 8: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

  1-8- استعفای کتبی

  2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

  تبصره 6: تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

  1 2 3 4 5
  10 مرداد 1397