دانشگاه امام صادق پردیس خواهران - حوزه ریاست-مرکز برنامه ریزی و ارزیابی راهبردی
العربیة | English | | RSS | Email |

معرفی مرکز برنامه ریزی و ارزیابی راهبردی

مرکز برنامه ریزی و ارزیابی راهبردی با اهداف کلان زیر در صدد تحقق رسالت پردیس خواهران و نیل به چشم‌انداز دانشگاه می‌باشد:

-          تدوین برنامه راهبردی و توسعه همه جانبه

-          زمینه سازی و استقرار برنامه راهبردی

-          طراحی و استقرار نظام جامع برنامه ریزی و بودجه ریزی عملیاتی

-          برنامه ریزی جهت تخصیص و تإمین کارآمد و اثربخش منابع مالی و غیرمالی

-          طراحی و زمبنه سازی استقرار نظام جامع منابع انسانی در راستای بهبود کیفی و کمی منابع انسانی

-          ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی نظام مدیریت

-          طراحی، ارزیابی و بهبود ساختار، تشکیلات و فرآیندها

-          طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد حوزه‌های مختلف

-          طراحی و استقرار نظام مستندسازی فرآیندها و اطلاعات

-          بهبود وضعیت داخلی مراکز و بهبود مستمر عملکرد این حوزه

 

لذا در این راستا از سال 1386 تا 1394 طرح‌ها و برنامه‌های زیر را به اجرا رسانده است:

-   تدوین ساختار و تشکیلات منابع انسانی پردیس خواهران

-   سازماندهی فرآیند جذب نیروی انسانی بر اساس شرایط احراز شغل

-   اجرای فرآیند بودجه ریزی عملیاتی

-   ساماندهی فرآیند تهیه گزارش عملکرد

-   ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی و بهبود فرآیندها بر اساس نتایج

-   ارزیابی سایت موجود و راهبری به سمت تدوین RFP جهت راه اندازی پرتال جدید

 

برنامه های انجام شده : (از سال 94 تا 1395)

- خودارزیابی عملکرد معاونت های پردیس (بررسی توانمند سازها) براساس مدل EFQM

- بازبینی شاخص های ارزیابی عملکرد معاونت های مختلف

- بازبینی ساختار ارائه گزارش عملکرد حوزه و دوایر مختلف

- مستندسازی فرایندهای حوزه پژوهش و دانشجویی - فرهنگی

- بررسی عملکرد انجمن های علمی دانشجویی

- بررسی و آسیب شناسی عملکرد کتابخانه

- یکپارچه سازی و هماهنگی تقویم اجرایی برنامه های مختلف حوزه ها

- متناسب سازی ردیف های بودجه هر معاونت متناسب با عملکرد ایشان

16 اسفند 1396