آغاز جنگ جمل در حوالی بصره (سال ۳۶ ه.ق)

تاریخ : ۲۴ آذر ۱۴۰۰