قیام مختار در کوفه (سال ۶۶ ه.ق)

تاریخ : ۲۷ مهر ۱۴۰۰