ازدواج حضرت محمد (ص) با خدیجه کبری (س) (سال ۲۵ عام الفیل)

تاریخ : ۲۵ مهر ۱۴۰۰