وقوع جنگ نهروان (سال ۳۸ ه.ق)

تاریخ : ۲۵ شهریور ۱۴۰۰