فتح خیبر به دست امیرالمومنین(ع)

تاریخ : ۱۸ اسفند ۱۳۹۹